zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Diensten > Uitkering > Procederen tegen de overheid

Procederen tegen de overheid

Procedures tegen (de meeste) overheidsbesluiten worden geregeld door de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Het gaat dan bijvoorbeeld om procedures over uitkeringen, vergunningen en ambtenarenrecht.

Beschikking

Startpunt van zo'n procedure is een (schriftelijke) beslissing door een overheidsorganisatie. De wet noemt deze het "bestuursorgaan". Vaak neemt het bestuursorgaan overheid deze beslissing op eigen initiatief, bijvoorbeeld naar aanleiding van een controle. Soms heeft de overheid echter besloten op een verzoek door u of door een ander, bijvoorbeeld om een vergunning. In beide gevallen wordt de beslissing een beschikking genoemd.

Het schema hieronder geeft de procedure in hoofdlijnen.


NB: het schema geeft geen voorlopige voorzieningen en/of incidenten weer!

Bezwaar

Als u belanghebbende bent dan kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing. Indien u een uitkering ontvangt waarover besloten is, dan bent u altijd belanghebbende. Dat bent u ook als een vergunning had aangevraagd of als een verleende vergunning u in een direct belang treft, bijvoorbeeld als u de buurman bent van een verleende terrasvergunning.

Er gelden wel regels voor het maken van bezwaar. Zo moet onder andere:
  1. Het bezwaar schriftelijk worden gemaakt;
  2. het bezwaarschrift de redenen noemen waarom u het niet eens bent met de beslissing. Dit zijn de "gronden" van het bezwaar;
  3. het bezwaar tijdig gemaakt worden: de termijn is maar zes weken!
Ik kan namens u bezwaar maken, zelfs nog op de laatste dag van de termijn!

Bezwaar maken?
Neem contact op!

De overheidsorganisatie zal dan vervolgens intern moeten beoordelen:

  1. of het besluit juist is en in stand blijft,
  2. of dat uw bezwaren bezwaren terecht zijn;

Dit heet de beslissing op bezwaar. In het eerste geval verklaart de overheid uw bezwaren ongegrond. Als u zich daar niet bij wilt neerleggen, dan zult u in beroep moeten gaan.

In het tweede geval moet de "beschikking waarvan bezwaar" vernietigd worden. De overheid moet dan een nieuwe inhoudelijke beslissing die - als het goed is - aan uw bezwaren tegemoet zou moeten komen.

Ik schrijf hier niet voor niets "als het goed is". Soms worden beschikkingen wel gecorrigeerd, maar zijn ze nog niet helemaal goed. Helaas gebeurt dit vaak genoeg. U zult dan opnieuw tegen dit besluit op moeten treden. Met andere woorden: u zult in beroep moeten gaan.

Beroep bij de bestuursrechter

Beroep wordt door de bestuursrechter bij de rechtbank behandeld. Het beroep begint met een beroepschrift. Dit is een brief aan de rechtbank waar dezelfde eisen voor gelden als het bezwaarschrift. Dus schriftelijk, tijdig (6 weken na de beslissing op bezwaar) en gegrond.

Nu moet echter uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, de zogenaamde beroepsgronden. Ik kan namens u beroep instellen, ook nog op de laatste dag van de termijn!

Voor de behandeling door de rechtbank bent u altijd griffiegeld verschuldigd. Dit zal echter worden gematigd als u recht heeft op een toevoeging (pro deo, gesubsidieerde rechtsbijstand).

De rechter geeft de overheidsorganisatie vervolgens de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op uw beroepsgronden. Dit is het verweerschrift. Daarna zal een mondelinge behandeling (zitting) plaatsvinden.

Meestal zal de rechtbank korte tijd daarna een schriftelijke uitspraak doen. De rechtbank oordeelt of de overheidsorganisatie in redelijkheid tot dit besluit had kunnen komen en of aan alle formele vereisten is voldaan.

In beroep gaan?
Neem contact op!

Hoger beroep

Ook met de beslissing van de rechtbank kunt u het oneens zijn. U heeft dan nog één mogelijkheid: hoger beroep. Nederland kent drie hoogste bestuursrechters: Ook voor hoger beroep geldt een termijn van 6 weken na de beslissing van de rechtbank. Helaas moet u hier ook weer griffiegeld betalen.

Rechtsbijstand door mijn kantoor

Ik kan u bijstaan in uw bezwaar- of beroepsprocedure tegen overheidsorganisaties. Als advocaat en tegelijkertijd bestuurskundige heb ik veel ervaring met bestuursrecht en goed inzicht in het (dis)functioneren van de overheid. Voor een beroepsprocedure heeft u mogelijk recht op een toevoeging (pro deo, gesubsidieerde rechtsbijstand).

Zie ook:

Problemen met uw uitkering?
Problemen met UWV of de gemeente? Ik kan u dan helpen! Verder lezen...
Toevoegingen
Ook bekend als toevoeging, pro deo en advocaat van onvermogen Verder lezen...
Uitkering en bezwaar maken
Oneens met een uitkeringsinstantie? Ik kan u dan bijstaan! Verder lezen...
Uitkering en in beroep gaan
Tegenvallende beslissing op bezwaar? Dan kunt u in beroep! Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
  • Bel mij: 043-260 04 06
  • Ik bel u!
  • Gebruik het formulier:    Ja, stuur mij de nieuwsbrief!