zoeken Zoeken | U bent hier : Home > Kantoor > Algemene_voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Advocatenkantoor Blommendaal zijn de Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor Blommendaal van toepassing. U treft hieronder aan of u kunt deze downloaden via deze link. De algemene voorwaarden bevatten onder andere een beperking van de aansprakelijkheid, een vervaltermijn en een rechtskeuze.

Algemene voorwaarden versie januari 2017

 1. Advocatenkantoor Blommendaal (hierna te noemen: het Kantoor) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt de praktijk van de advocaat uit te oefenen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen, die aan het Kantoor wordt verleend behoudens voor zover bij de totstandkoming van een opdracht schriftelijk in andere zin is overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van binnen het Kantoor werkzame personen en alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht ten behoeve van een opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 4. Originele stukken die het Kantoor van opdrachtgever of van derden ontvangt, worden gekopieerd en zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever geretourneerd c.q. toegezonden. Als retournering c.q. toezending gedurende de behandeling van het dossier niet mogelijk is, dan zullen deze bij afsluiten van het dossier worden geretourneerd c.q. toegezonden.
 5. Het dossier wordt gedurende tien jaar digitaal gearchiveerd. Indien opdrachtgever na bëindiging van uw opdracht nog stukken uit het dossier wenst te ontvangen, kan het Kantoor daarvoor de redelijke kosten van tijdsbesteding voor in rekening brengen.
 6. Ter voldoening aan onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van terrorisme is het Kantoor verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te controleren en om bepaalde transacties te melden aan de autoriteiten. De opdrachtgever is zich van deze verplichtingen bewust en geeft het Kantoor toestemming voor het melden van transacties indien dit verplicht is.
 7. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen recht ontlenen.
 8. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk met de opdrachtgever overleg worden gepleegd. Bij het inschakelen van een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 9. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan het Kantoor honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en omzetbelasting en verschotten verschuldigd. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
 10. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp is de declaratie beperkt tot de eigen bijdrage en die kosten die op grond van de Wet op de Rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen.
 11. De tijd wordt genoteerd in eenheden van zes minuten. Voor uitgaande brieven, faxen en e-mailberichten worden tenminste twee eenheden genoteerd, voor inkomende brieven, faxen en e-mailberichten tenminste één eenheid.
 12. Het Kantoor is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. In zaken die worden behandeld volgens het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de aan het kantoor verschuldigde eigen bijdrage, alsmede voor de (eventuele) kosten van derden.
 13. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 14. De betalingstermijn van declaraties van het Kantoor bedraagt binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van facturen van het Kantoor op te schorten en/of een beroep op verrekening te doen.
 15. Bij overschrijding van de betaaltermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. Het kantoor is alsdan gerechtigd de werkzaamheden per direct op te schorten. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.
 16. Indien het Kantoor over moet gaan tot het nemen van incassomaatregelen tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
 17. Iedere aansprakelijkheid van het Kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door het Kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat het Kantoor in verband met die verzekering draagt.
 18. Indien, om wat voor reden dan ook, uit hoofde van de door het Kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt uitbetaald, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het door het Kantoor in verband met de opdracht in rekening gebrachte of nog te brengen honorarium, met een maximum van € 5.000,-
 19. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens het Kantoor in verband met door het Kantoor verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
 20. Het Kantoor kent een interne klachtenregeling ten behoeve van cliënten en neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De interne klachtenregeling is de opdrachtgever gelijktijdig met de algemene voorwaarden toegezonden.
 21. Alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van het Kantoor, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van het Kantoor om zich tot de rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen een maand na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt.
 22. Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies, tenzij de opdrachtgever die consument is zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat tot de rechter wendt. Indien de opdrachtgever die consument is niet conform de bepalingen van voormeld Reglement het nog openstaande bedrag in depot stort bij de Geschillencommissie zal arbitrage van toepassing zijn. Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden beslecht door arbitrage. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur wordt op verzoek toegezonden.
 23. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het Kantoor is onderworpen aan het Nederlandse recht. Eventuele geschillen die buiten de bevoegdheid van de Geschillencommissie Advocatuur vallen, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter in de rechtbank Limburg, locatie Maastricht worden beslist.

Zie ook:

Contactgegevens
Alle contactgegevens van Advocatenkantoor Blommendaal Verder lezen...
Diensten
Alle diensten van Advocatenkantoor Blommendaal. Verder lezen...
Geschillenregeling
Advocatenkantoor Blommendaal kent een kantoorgeschillenregeling en is aangesloten bij de geschillencommissie advocatuur. Verder lezen...
Kosten rechtsbijstand
Alles over proceskosten, griffiegeld, verschotten en advocaatkosten. Verder lezen...
Over Serge Blommendaal
Een korte introductie van Serge Blommendaal, advocaat in Maastricht Verder lezen...
Over het kantoor
Wie ben ik? Waar kan ik u mee helpen? Wat kost het? Verder lezen...
Privacyverklaring
Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Verder lezen...
Publicatielijst
Alle publicaties van Serge Blommendaal Verder lezen...

Een afspraak maken?
Dit kan ook bij u thuis of 's avonds!

Vragen? Hulp nodig?
 • Bel mij: 043-260 04 06
 • Ik bel u!
 • Gebruik het formulier:  Ja, stuur mij de nieuwsbrief!